Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gommans De Echte Bakker

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij,
leveringen door en betalingen aan Gommans De Echte Bakker. Van deze voorwaarden kan
slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de
overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het
plaatsen van een bestelling geeft de klant van Gommans De Echte Bakker te kennen deze
voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Gommans De Echte Bakker zijn vrijblijvend. Gommans De
Echte Bakker accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Gommans De Echte
Bakker behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften
per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en
verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst
een feit. Gommans De Echte Bakker behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden
te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Gommans De Echte Bakker zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven
levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant
geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst
te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor
door Gommans De Echte Bakker ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe
van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk -
of per e-mail - bij Gommans De Echte Bakker te worden ingediend, onder de gespecificeerde
opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij
aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Gommans De Echte
Bakker te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Betaling
De klant voldoet bij Gommans De Echte Bakker aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt
bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels. In het
geval dat Gommans De Echte Bakker een factuur stuurt, zal de betaling binnen de op de factuur
vermelde termijn moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum
van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van
Gommans De Echte Bakker.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt
leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst
beantwoorden, heeft Gommans De Echte Bakker de keuze de desbetreffende producten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te
restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken
leverancier van Gommans De Echte Bakker wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van
aflevering door Gommans De Echte Bakker. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of
reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke
voorwaarden van de leverancier.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Gommans De Echte Bakker over naar de klant, zodra de
aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn
onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Gommans De Echte Bakker opgave doet van een adres is Gommans De Echte
Bakker gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals
bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per mail te melden
aan

Gommans De Echte Bakker
Kerkstraat 13
5975 BH Sevenum
of per email: info@versbrood.nl

Aansprakelijkheid
Gommans De Echte Bakker is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld
van Gommans De Echte Bakker is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die
niet voor risico van Gommans De Echte Bakker komen. Gommans De Echte Bakker draagt geen
verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen
voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of
tekortkomingen van derden draagt Gommans De Echte Bakker eveneens geen
verantwoordelijkheid. Gommans De Echte Bakker is niet aansprakelijk voor misverstaan,
vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het
gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en
Gommans De Echte Bakker, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van
Gommans De Echte Bakker. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd
wordt ten alle tijden door Gommans De Echte Bakker uitgesloten.

Boulangerie Gommans


www.versbrood.nlHeeft u vragen?
Neem contact op met de betreffende winkel of stuur een email

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 17:15 uur geplaatst worden.